Konferencja

Do Uczestników

Do Uczestników X Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Szanowni Państwo,

Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na miejsce X Jubileuszowej Konferencji Naukowej wybrała Miasto Gdańsk ze względu na znane od stuleci walory prozdrowotne bałtyckiego klimatu. W dniach od 15 do 17 maja 2015 roku Gdańsk stanie się forum wymiany myśli psychologicznej oraz naukowej dyskusji skoncentrowanej wokół tematyki zdrowia pod hasłem Z psychologią po zdrowie: Profilaktyka i promocja zdrowia – Mit czy Rzeczywistość.

Konferencja, odbywająca się już po raz dziesiąty, jest kontynuacją cyklu naukowych spotkań psychologów, skupionych w Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, utworzonej w 1991 roku z inicjatywy prof. Kazimierza Wrześniewskiego, jej wieloletniego przewodniczącego. Zainteresowania naukowe i kliniczne członków Sekcji koncentrują się wokół problematyki zdrowia w ujęciu holistyczno-funkcjonalnym, mającego wielorakie uwarunkowania i konteksty.

X Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizowana jest przy współudziale Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i jego dyrektora, prof. Marioli Bidzan jako Przewodniczącej Komitetu Naukowego Konferencji oraz Zakładu Psychologii Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, którym kieruje prof. Mariusz Lipowski.

Celem X Konferencji Naukowej jest poszukiwanie psychologicznych mechanizmów i uwarunkowań sprzyjających zdrowiu jako podstawy jego promowania i wspomagania. Badania naukowe wskazują, że medycyna „dodaje lat do życia” a ostatnio przywraca życie i zdrowie obiektywne dzięki nowoczesnym metodom transplantacji narządów dając „drugie narodziny”, zaś powrotu do zdrowia w sensie subiektywnym i dobrej jakości życia należy szukać w mechanizmach psychologicznych - podmiotowych zasobach człowieka jako kreatora własnego zdrowia. Jest to ogromne wyzwanie dla psychologów zdrowia.

Mam nadzieję, że podjęta problematyka konferencji znajdująca odzwierciedlenie w wykładach plenarnych, referatach i posterach, przyczyni się do lepszego poznania złożonej problematyki zdrowia i jego promowania, zgodnie z ideą Juliana Aleksandrowicza poprzez nasycanie świadomości młodzieży i dorosłych wiedzą o tym, co sprzyja zdrowiu indywidualnemu i społecznemu.

Życzę Państwu satysfakcji ze wspólnego rozważania złożonych problemów związanych ze zdrowiem, jego promowaniem i wspomaganiem oraz rekreacji w bałtyckim kurorcie i miłych wrażeń w pięknej scenerii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewodnicząca Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prof. Helena Wrona-Polańska